ΚΟΕΜ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ & ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΜΕ της παρούσας πρόκλησης, που θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο που θα σχετίζεται με τουλάχιστον μια από τις επιλέξιμες δραστηριότητες, δηλαδή τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) της παρούσας πρόσκλησης.

Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα), ήτοι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2021 (01-01-2021).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

  • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ.
  • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ
  • Να προσκομίσουν     αποδεικτικά     διαθεσιμότητας     κεφαλαίων     σε     ποσοστό

τουλάχιστον 30% του Συνολικού Προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.

  • Η αίτηση χρηματοδότησης να περιέχει δαπάνες που συνδέονται με τις υποκατηγορίες που χαρακτηρίζονται ως δαπάνες που συμβάλλουν στην Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας, σε ποσοστό τουλάχιστον 30%.
  • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στην περίπτωση που η άδεια έχει λήξει χρονικά, κατά το στάδιο της υποβολής απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.
  • Η αίτηση χρηματοδότησης να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστο συνολική βαθμολογία 65
  • Να δεσμευτούν ότι θα προχωρήσουν σε αύξηση της απασχόλησης κατά την διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, η οποία εφόσον διατηρηθεί για ένα έτος θα προσαυξήσει τις Ε.Μ.Ε. κατά τουλάχιστον μια (1) μονάδα (σε σχέση με την απασχόληση του έτους 2023).
  • Να δεσμευτούν ότι θα διατηρήσουν την αύξηση που θα δηλώσουν και η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο βαθμολόγησης της αίτησης, τουλάχιστον για ένα έτος μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 

Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται αυστηρά σε 12 μήνες, μη επιδεχόμενη την οποιαδήποτε παράταση.

Έργο τουλάχιστον ίσο με το 40% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των πρώτων έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης του και να αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου.

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει σε οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 300.000€.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης. Δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από την έναρξη της επιλεξιμότητας των δαπανών είτε μετά από το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υλοποίησης δεν είναι επιλέξιμες.

Το επενδυτικό σχέδιο και κάθε επί μέρους δαπάνη του, για να είναι επιλέξιμο, θα πρέπει τεκμηριωμένα να συνδέεται με τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου Κατά τη διαμόρφωση του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών καθώς η τήρηση των ορίων που τίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία ΔαπάνηςΚωδικόςΔαπάνηΕίδος/Όρια Δαπάνης
Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων02.20Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός 
02.17Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
02.19Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου
02.06Λοιπός Εξοπλισμός
02.05Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ΕνέργειαςΥποχρεωτική δαπάνη για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας Τουλάχιστον μία εκ των πέντε (5) υποκατηγοριών και τουλάχιστον 30% του επιχορηγούμενου Π/Υ.
02.22Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας
02.23Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)
02.24Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα (έως 50.000 €)
Δαπάνες για Κτίρια & Περιβάλλοντα Χώρο03.10Κτιριακές παρεμβάσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος την Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ύδατος και Επεξεργασίας Αποβλήτων 
03.13Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 
Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών04.11Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

έως 4.000 €

έως 5.000 € ανά πρότυπο

έως 5.000 € ανά διαχειριστικό σύστημα

έως 10.000 €

έως 10.000 €

04.18Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού
04.24Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.
04.25Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
04.27Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
04.28Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
04.29Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου
Δαπάνες Λογισμικού06.05Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία 
06.07Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού
Έμμεσες Δαπάνες09.01Έμμεσες ΔαπάνεςΥποχρεωτική 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του Επ. Σχεδίου

Κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης και επί του τελικά πιστοποιούμενου Π/Υ αυτής: Θα πρέπει να τηρείται η υλοποίηση δαπανών για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 30%. Σε περίπτωση που δεν πιστοποιηθούν δαπάνες αθροιστικού ύψους 30% τότε το ποσοστό της Δ.Χ. θα μειώνεται ανάλογα προκειμένου να τηρείται η ποσόστωση του 30% των προαναφερθέντων δαπανών επί του επιχορηγούμενου Π/Υ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΛΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝΒαθμός (Max)
1

Διαθέσιμα Κεφάλαια σε σχέση με τον Συνολικό Π/Υ του

Επενδυτικού Σχεδίου

30
2

Ρυθμός μεταβολής κύκλου εργασιών κατά την

τελευταία 2ετία

10
3

Λειτουργική Κερδοφορία Επιχείρησης – Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων σε σχέση με Κύκλο

Εργασιών κατά την τελευταία 2ετία

10
4

Συνάφεια Επενδυτικού Σχεδίου της Επιχείρησης με την

ΕθνικήΣτρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021- 2027

10
5

Αριθμός Εργαζομένων της Επιχείρησης (ΕΜΕ Μισθωτής

Εργασίας)

10
6Αύξηση απασχόλησης (ΕΜΕ Μισθωτής Εργασίας)30

Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων

+30 24610 42044

Contact

Βενιζέλου 2
Κοζάνη, 52100

info@koemconsulting.gr
Phone: +30 2461042044

Newsletter

©2022 Copyright  Adversal